Korzystanie z nieruchomości bez umowy. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Może to być budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny.

finanse: mieszkanie, dom

Dług publiczny - nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych (finansowanych z budżetu lub przez samorządy terytorialne), po odjęciu przepływów między nimi, zaciągnięte z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów, przyjętych depozytów oraz zobowiązań których termin płatności minął, a nie zostały one przedawnione lub umorzone. Konstytucja RP nakazuje rządowi utrzymanie długu na poziomie poniżej 60 procent PKB.

ubezpieczenie: domu

Płatnik składek - podmiot o którym mowa w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych.

Budowa domu murowanego - technologia i zalety

Domy wybudowane technologią tradycyjną czyli murowaną są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną technologią na przykład szkieletową. Konstrukcja murowanych domów umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu ora... » więcej

Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości

Właściciel nieruchomości może rozwiązać umowę najmu z uciążliwym lokatorem i wnieść pozew do sądu domagając się jego eksmisji. Po wydaniu orzeczenia przez sąd, komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne i dokonuje opróżnienia lokalu. Niekiedy zdarza się jednak, że najemca lokalu jest chroniony ... » więcej

Korzystanie z nieruchomości bez umowy

W przypadku zakończenia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy polegającej na korzystaniu z nieruchomości osoba, która faktycznie włada daną nieruchomością powinna wydać ją właścicielowi. Jeżeli na żądanie właściciela jej nie wydaje to mamy wtedy do czynienia z korzystaniem z cudzej rzeczy bez umowy.... » więcej

Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań

W ostatnim miesiącu na rynku wtórnym najbardziej spadły ceny mieszkań w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, ceny ofertowe spadły średnio o około 1,3%, natomiast większe zniżki zanotowano w cenach transakcyjnych. Oferowane ceny przy sprzedaż mieszkań używanych w porównaniu z poprzednim okresem spadły ... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Stropodach - Strop nad ostatnią kondygnacją budynku spełniający jednocześnie rolę dachu (z reguły jest to dach płaski).

Spoina - Inaczej łącze, czyli materiał umieszczany pomiędzy dwoma innymi. Przykładem spoiny jest fuga nakładana między kafelkami czy zaprawa murarska między cegłami lub bloczkami.

prawo: wynajem domów

Akt notarialny - to dokument o charakterze urzędowym sporządzony przez notariusza, stwierdzający dokonanie określonych czynności, np. zawarcie umowy, ugody, złożenie oświadczenia woli o przyjęciu darowizny. Niektóre z tych czynności - pod rygorem nieważności - muszą być zawarte w formie aktu notarialnego (np. sprzedaż nieruchomości), gdyż nakazuje tak ustawa. Jeśli nie ma wymogu ustawowego, o tym, czy dana czynność będzie miała formę aktu notarialnego, decyduje zainteresowana strona.

mieszkanie w ubezpieczeniach

wartość rzeczywista - wartość nowa pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.

maszyny budowlane - maszyny lub zespoły maszyn stanowiące całość pod względem technologicznym i funkcjonalnym posiadające własny napęd i obsługiwane przez operatora, których konstrukcja i przeznaczenie umożliwia prowadzenie prac budowlano-montażowych, zgodnie z przyjętą do ich realizacji technologią takie jak: dźwigi, spychacze, koparki, koparko-ładowarki, równiarki, walce, rozściełacze mas bitumicznych, itp.

finanse: kupno domu, mieszkania

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

Nieruchomości © 2017

Budowa domu murowanego - technologia i zalety. Na rynku wtórnym nadal spadają ceny mieszkań. Jak wyeksmitować uciążliwego lokatora nieruchomości. Korzystanie z nieruchomości bez umowy. nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana